PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács, illetve kiíró) és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: Alap, illetve lebonyolító) az Mttv. 137. §-ának (1) bekezdése, valamint a Médiatanács által jóváhagyott ÁPF-ben rögzítettek alapján a Magyar Média Mecenatúra Program keretében 
háromszakaszos pályázati eljárást hirdet archív tartalmak újrafelhasználásával készülő, XX. és XXI. századi történelmi eseményeket, személyeket, helyszíneket és évfordulókat feldolgozó történelmi dokumentumfilmek gyártásának elő- és utófinanszírozás keretében történő, vissza nem térítendő támogatására. 
A pályázati felhívás (a továbbiakban: felhívás) alapján nyújtható támogatás közszolgáltatásért járó ellentételezésnek minősül, melyre az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3-10. o.) rendelkezései alkalmazandók, amelyeket az ÁPF VI. fejezetének 26. pontja tartalmaz. 
1. A pályázati eljárás 
1.1. Az eljárás célja 
1.1.1. A jelen pályázati eljárás (a továbbiakban: eljárás) célja az Mttv.-ben, illetve a Közszolgálati Kódexben rögzített közszolgálati elvek és normák alapján maradandó kulturális értéket képviselő, archív tartalmak újrafelhasználásával készülő, XX. és XXI. századi történelmi eseményeket, személyeket, helyszíneket és évfordulókat feldolgozó történelmi dokumentumfilmek mint közszolgálati célú műsorszámok gyártásának támogatása. A támogatás nyújtásával összefüggésben a Médiatanács, az Alap, illetve más harmadik személy a támogatott filmalkotás tekintetében semmilyen jogot nem szerez. 
1.1.2. A kiíró célja, hogy a támogatás révén megszülető értékes és magas színvonalú filmalkotások elsőként valamely magyarországi országos lineáris audiovizuális médiaszolgáltató műsorában kerüljenek bemutatásra, legkésőbb az 1.4. pontban rögzített bemutatási határidőig. Az eljárás szempontjából a Médiatanács nem tekinti első bemutatásnak a Magyar Filmhéten történő bemutatást. 
1.1.3. A jelen eljárásban olyan 50–52 perc hosszúságú önálló dokumentumfilmek (a továbbiakban: filmalkotás) gyártása részesülhet támogatásban, melyek készültségi foka (állapotértéke) a tervezett összköltség 10%-át nem haladja meg. A filmalkotásokat legkésőbb az 1.4. pont szerinti befejezési és átadási határidőig kell elkészíteni és az 1.1.2. pont szerinti bemutatást vállaló médiaszolgáltató (a továbbiakban: médiaszolgáltató) részére – felhasználási szerződés keretében – átadni. 
1.1.4. A filmalkotást HD minőségben, legalább 1080i felbontásban és 16:9-es képméretarányban kell elkészíteni. 
1.1.5. A filmalkotás megvalósítása során bármely kulturális értéket megőrző magán- vagy állami fenntartású gyűjtemény felhasználható, így különösen: 
a) az MTVA film-, fotó- (MTI) és hangarchívuma (MR), 
b) a MaNDA filmarchívuma és könyvtára, 
c) a vidéki vagy határon túli nyugat-európai vagy szomszédos országbeli archívumok vagy gyűjtemények anyagai, illetve 
d) az egyéb kulturális értéket megőrző magán- vagy állami fenntartású közszolgálati archívumok vagy gyűjtemények, valamint 
e) a Pályázati Tükör Archívumkeresőjében elérhető archívumok. 
1.1.6. A Médiatanács lehetőséget biztosít arra, hogy – a Magyar Média Mecenatúra Program keretében születendő alkotások gyártói, előállítói – kedvezményes áron, sávos díjszabás szerint juthassanak hozzá az MTVA Archívumának dokumentumaihoz. A díjszabásra vonatkozó részletes szabályok megtalálhatóak a Mecenatúra Igazgatóság honlapján, a Szabályozás/Általános érvényű döntések cím alatti MTVA Archívumában lévő művek felhasználásáról.pdf linken. 
1.1.7. A jelen eljárásban támogatott filmalkotás gyártására más, a Magyar Média Mecenatúra Program keretében meghirdetett más eljárásban nem nyújtható be pályázat. 

1.2. Az eljárás menete 
1.2.1. A jelen eljárás három egymásra épülő szakaszból áll. Az első szakaszban a pályázó a pályázati dokumentáció részét képező szinopszis űrlap, a szinopszis, – a filmalkotás megvalósítására vonatkozó fontosabb technikai, dramaturgiai megoldásokat is tartalmazó – rendezői koncepció és a szakértői, szakirodalmi jegyzék (a továbbiakban együtt: szinopszis) beküldésével jelentkezhet a pályázati eljárásra az ÁPF II. fejezetének 12. pontjában és a jelen felhívásban rögzítettek szerint. A második szakaszban a konzultáció zajlik, a harmadik szakaszban pedig a pályázatot kell benyújtani a pályázati felhívásban felsorolt mellékletekkel együtt, a jelen felhívás 2.1. pontjában rögzítettek szerint. 
1.2.2. A pályázati kérelem űrlapon csak a szinopszis űrlapon ’tervezett’ megjelöléssel ellátott adatok módosíthatóak. 
1.2.3. Az Alap a bírálóbizottság (a továbbiakban: bizottság) szinopszisokra vonatkozó értékelését követően, az 1.4. pontban rögzített határidőig e-mailben értesíti azokat a pályázókat, akik szinopszisuk alapján részt vehetnek az eljárás második szakaszában konzultáción, illetve a harmadik szakaszban pályázatot nyújthatnak be. 
1.2.4. Amennyiben a bizottság a pályázó által benyújtott szinopszis alapján konzultációt és pályázat benyújtását javasolta, úgy ez a bizottsági javaslat kizárólag a jelen eljárásban jogosít pályázat benyújtására. 
1.2.5. A bizottság szinopszisokra vonatkozó értékelését követően, az 1.4. pontban rögzített határidőig értesítést kap minden olyan pályázó, akinek szinopszisa érdemi vizsgálatra nem volt alkalmas, vagy akinek benyújtott szinopszisa alapján, a 3.2.4. pont szerinti szempontokra tekintettel, a bizottság nem javasolta a konzultációt és a pályázat benyújtását. 
1.2.6. A bizottság az 1.2.3. pont szerinti pályázókat legfeljebb 20 perces konzultációra hívja be. A konzultáció pontos időpontjáról a pályázó e-mailben kap értesítést. A konzultáció napja és időpontja nem módosítható. 
1.2.7. A konzultáció során kizárólag a producernek és a rendezőnek áll módjában a szinopszist és annak megvalósíthatóságát a bizottság előtt szóbeli meggyőzés útján védeni, erősíteni. Lehetőségük van továbbá a filmalkotás költségvetésének realitásáról, annak esetleges módosításáról konzultálni. A konzultációról konzultációs jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a bizottság esetleges módosítási javaslatait. A konzultációs jegyzőkönyvet a producer, a rendező és a bizottság jelen lévő tagjai aláírásukkal látják el. 
1.2.8. A bizottság a konzultációkon elhangzottak, valamint a pályázatok értékelése alapján tartalmi értékelést magában foglaló írásos ajánlást készít a Médiatanács részére az 1.4. pontban rögzített határidőig a pályázatok támogathatóságára vonatkozóan. 
1.2.9. A Médiatanács a bizottság ajánlása alapján hozza meg döntését a pályázatok támogathatóságáról legkésőbb az 1.4. pontban rögzített határidőig. 
1.2.10. A Médiatanács döntéséről az Alap 5 napon belül – az ajánlás csatolásával – elektronikus levélben értesíti a pályázókat. 

1.3. Az eljárás keretösszege és további támogatási adatok 
1.3.1. A Médiatanács a jelen eljárásban a nyertes filmalkotások támogatására összesen 105.000.000 Ft-ot különít el. 
1.3.2. A támogatást a Médiatanács a pályázati kérelem űrlapon rögzített tervezett összköltség arányában ítéli meg úgy, hogy az ne haladja meg a tervezett összköltség 75%-át (támogatott ráfordítási arány), valamint a 25.000.000 Ft-ot
1.4. Az eljárás időbeli ütemezése 
A jelen eljáráshoz tartozó eljárási időpontok, határidők a következők: az eljárás elnevezése 
a szinopszis beadási határideje 
2017. november 9. 12:00:00 
a szinopszis értékelésének határideje 
2017. december 8. 
értesítés a konzultáció időpontjáról és a harmadik szakaszban való indulás lehetőségéről 
2017. december 15. 
a konzultáció időszaka 
2018. január 8. – január 19. 
a pályázat beadási időszaka/határideje 
2018. január 20. – február 15. 12:00:00 
a bizottsági ajánlás elkészítésének határideje 
2018. március 30. 
a Médiatanács döntésének határideje 
2018. április 10. 
a filmalkotás befejezési és átadási határideje 
2019. május 31. 
a beszámoló benyújtásának határideje 
2019. július 15. 
a filmalkotás bemutatásának határideje 
2019. november 30. 
1.5. A pályázók köre 
1.5.1. A jelen eljárásban szinopszist, illetve pályázatot kizárólag olyan 
a) a mozgóképszakmai hatóság által az Mktv. 28. §-ának (1) bekezdése szerint nyilvántartásba vett magyarországi telephellyel rendelkező jogi személy, illetve 
b) a Szátv. 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok (Horvát Köztársaság, Románia, Szerb Köztársaság, Szlovák Köztársaság, Szlovén Köztársaság, Ukrajna) területén bejegyzett és működő (a továbbiakban: határon túli) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyesület vagy alapítvány 

(a továbbiakban: pályázó) nyújthat be, amely a pályázat benyújtásakor igazoltan rendelkezik a filmalkotás létrehozásához szükséges felhasználási jogokkal. 
1.5.2. A határon túli pályázó önállóan (a továbbiakban: önálló határon túli pályázó) vagy egy általa megnevezett, az Mktv. 28. §-ának (1) bekezdése szerint nyilvántartásba vett, magyar jogi személlyel mint pénzügyi lebonyolítóval együttműködve (a továbbiakban együtt: együttes határon túli pályázó) nyújthat be pályázatot. Választásáról legkésőbb a pályázati kérelem űrlap adatlapján kell nyilatkoznia. 
1.5.3. A jelen eljárásban egy pályázó legfeljebb három szinopszist nyújthat be. 
1.5.4. A jelen eljárásban egy rendező kizárólag egy filmalkotás létrehozásában vállalhat szerepet. 
1.5.5. Az ÁPF I. fejezet 5.5. pontja szerinti vállalkozás támogatásban nem részesülhet. 

2. A pályázatra vonatkozó általános tudnivalók 
2.1. A szinopszis/pályázat beadása 
2.1.1. Szinopszist, illetve pályázatot kizárólag elektronikus úton – Ügyfélkapun keresztül, a pályázati dokumentáció részét képező ÁNYK űrlapon – lehet benyújtani, az ÁPF II. fejezet 9. és 10. pontjában rögzített, illetve a jelen felhívásban meghatározott feltételekkel és felsorolt mellékletekkel együtt. 
2.1.2. A szinopszist a pályázati felhívás megjelenésétől az 1.4. pontban megjelölt szinopszis beadási határnapon 12 óráig, míg a pályázatot az 1.4. pontban megjelölt pályázat beadási időszakban a beadási határnapon 12 óráig lehet benyújtani. Az ezt követően beküldött szinopszisokat/pályázatokat az Alap nem fogadja be. A beküldés időpontjának az Ügyfélkapu visszaigazolásának időpecsétjén szereplő időpont minősül. 
2.1.3. A szinopszis, illetve a pályázat Ügyfélkapun történő beküldéséről az Ügyfélkapu küld visszaigazolást, majd ezt követően az elektronikus pályázati rendszerbe való beérkezéséről az EPR befogadó szolgáltatás küld automatikus válaszüzenetet. A pályázat tényleges befogadásáról a pályázó Ügyfélkapu tárhelyére kapott üzenet tartalmaz információt. 
2.1.4. A jelen eljárásban a pályázat érvényes benyújtásához pályázati díjat kell fizetni. A pályázónak a pályázati díjat az ÁPF II. fejezetének 14.1. pontjában rögzítettek szerint pályázatonként kell megfizetnie. A pályázati díj esetleges visszatérítése az ÁPF II. fejezet 14.2. pontja szerint történik. 

2.2. A pályázat kötelező tartalma 
2.2.1. A pályázat tartalma vonatkozásában a jelen felhívásban rögzítetteken túl az ÁPF II. fejezet 13. pontjában foglaltakat is figyelembe kell vennie a pályázónak. 
2.2.2. A beadandó pályázat kötelezően az alábbiakat tartalmazza: 

A) pályázati kérelem űrlap, amely a következő részekből áll: 
1. pályázati kérelem adatlap, 
2. költségterv (ezen belül finanszírozási terv), 
3. pénzügyi adatok, 
4. gyártási terv, 
5. állapotértékelésre vonatkozó nyilatkozat (állapotérték feltüntetése esetén kitöltendő), 
6. ráfordítás-értékelésre vonatkozó nyilatkozat (ráfordításérték feltüntetése esetén kitöltendő), 
7. nyilatkozat a kötelezettségekről és tartozásmentességekről, 
8. I. médiaszolgáltatói nyilatkozat, 
9. II. médiaszolgáltatói nyilatkozat (második bemutatás vállalása esetén kitöltendő), 

B) kötelezően csatolandó dokumentumok: 
1. részletes költségkalkulációval rendelkező produkciós költségvetés az Alap által kiadott formanyomtatványon (1 db xlsx), 
2. az első bemutatást vállaló médiaszolgáltató vásárlási szándéknyilatkozata (a pályázati kérelem űrlapon kitöltött és a médiaszolgáltató képviselője által aláírt 1 db pdf/jpeg), 
3. a pályázati kérelem űrlap részét képező kötelezettségekről és tartozásmentességekről szóló nyilatkozatban tételesen felsorolt kötelezettségekről és tartozásmentességekről kiállított igazolások (együttes határon túli pályázó esetén a pénzügyi lebonyolító nevére kiállítva, önálló határon túli pályázó esetén a pályázó vonatkozó nyilatkozatai): 
a) NAV adóigazolás (1 db pdf/jpeg), 
b) helyi önkormányzat igazolása (1 db pdf/jpeg), 
c) a közös jogkezelő szervezetek igazolásai (annyi pdf/jpeg fájl, amennyit a pályázó a nyilatkozaton bejelölt, de legfeljebb 4 db), 
4. nyilatkozat a 60/1998. (III. 27.) számú kormányrendelet 3. § (2) bekezdése alapján a pályázó korábbi alkotásaira vonatkozóan fennálló kötelespéldány szolgáltatási kötelezettségről (az Alap által kiadott formanyomtatványon, a pályázó képviselője által cégszerűen aláírt 1 db pdf/jpeg), 
5. treatment (8–10 oldal, oldalanként szóközökkel együtt hozzávetőleg 2.500 karakter terjedelemben) (1 db pdf/jpeg), 
6. rendezői koncepció (1 oldal, szóközökkel együtt hozzávetőleg 2.500 karakter terjedelemben), mely tartalmazza a konzultáción a bírálóbizottság által esetlegesen javasolt módosításokat is (1 db pdf/jpeg), 
7. a filmalkotás szakmai hátterét biztosító szakértői jegyzék, szakirodalmi jegyzék és forráslista (1 db pdf/jpeg), 
8. a filmalkotás, illetve annak megvalósítása szempontjából releváns alkotói dokumentumok, melyek lehetnek: szakértői (elő)tanulmány, kutatási anyag, szakértői nyilatkozat, stb. (1 db pdf/jpeg), 
9. a szerzői és szomszédos jogi jogosult hozzájárulása a filmalkotás elkészítéséhez, gyártásához (1 db pdf/jpeg), 
10. a megfilmesítés jogával való rendelkezés igazolása, (1 db pdf/jpeg), 
11. finanszírozási tervet alátámasztó dokumentumok (a felhívás 2.3.3. és 2.3.4. pontjai szerint) (1 db pdf/jpeg), 
12. referenciák: a producer és a rendező szakmai életrajza, filmográfiája, filmelőállítói szakmai előéletének leírása, a filmszakmai elismerések, díjak, fesztiválrészvételek felsorolása (1 db pdf/jpeg), 
13. a pályázati díj átutalási megbízásának másolata vagy elektronikus kivonata annak érdekében, hogy a befizető személye azonosítható legyen (1 db pdf/jpeg), 

C) további csatolandó/csatolható dokumentumok: 
1. határon túli pályázó esetében 30 napnál nem régebbi – a saját országának joga szerinti bejegyzés vagy nyilvántartásba vétel megtörténtéről szóló – igazoló okirat magyar nyelvű fordítása, melyet a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet 6/A. §-a alapján erre feljogosított személy vagy a pályázó saját országának szabályai szerinti fordításra feljogosított közjegyző készíthet el (1 db pdf/jpeg), 
2. amennyiben a pályázó – a pályázati kérelem részét képező – állapotértékelésre vonatkozó nyilatkozatában állapotérték került feltüntetésre, úgy az állapotértékelést alátámasztó dokumentumok (1 db pdf/jpeg), 
3. a felhívás 3.2.7.h) pontjában rögzített kötelezettség vállalása esetén a második bemutatást vállaló médiaszolgáltató vásárlási szándéknyilatkozata (a pályázati kérelem űrlapon kitöltött és a médiaszolgáltató képviselője által aláírt 1 db pdf/jpeg), 
4. egyéb, a pályázat értékeléséhez kapcsolódó dokumentum(ok) – a pályázó választása szerint (1 db pdf/jpeg). 
2.2.3. A pályázati kérelem kötelező mellékleteit úgy kell csatolni, hogy a megadott fájlnév egyértelműen és azonosítható módon utaljon a dokumentum tartalmára, jellegére. Az elnevezésben az ábécé kis- és nagybetűi ékezet nélkül, az arab számok és az alulvonás jel alkalmazhatóak. 

2.3. A költségvetés elkészítése 
2.3.1. A filmalkotás tervezett összköltsége az Alap által kiadott részletes költségvetés táblázatba egyértelműen besorolható közvetlen kifizetések, tételes költségek, valamint az állapotérték, és ráfordításérték összege. Ezen költségkategóriák meghatározását az ÁPF VIII. fejezete tartalmazza. 
2.3.2. A saját forrás lehet: 
a) a jelen felhívás 2.3.5. és 2.3.6. pontjaiban rögzített érték a meghatározott arányban, illetve 
b) az ügynökségi, támogatói, szponzori, koprodukciós szerződés vagy az Mktv. alapján biztosított támogatási összeg, valamint 
c) a rendelkezésre álló összeg. 
2.3.3. A pályázónak a pályázati kérelem űrlapon jeleznie kell a saját forrás igazolásának módját, amely az alábbiak szerint történhet: 
a) a jelen felhívás 2.3.5. és 2.3.6. pontjaiban rögzített értékek esetében az ÁPF VIII. fejezetében az adott költségkategóriánál meghatározottak szerint a pályázat benyújtásakor
b) a pályázó és valamely ügynökség, támogató, szponzor, koprodukciós partner között létrejött és hatályos szerződéssel a pályázat benyújtásakor
c) az Mktv. alapján biztosított támogatási összeg (MNF) esetében a pályázó jogosult képviselője által, cégszerűen aláírt nyilatkozattal a pályázat benyújtásakor
d) a saját forrás pénzbeli része a pályázat beadása, vagy a szerződéskötés napján 30 napnál nem régebbi, a pályázó számlavezető hitelintézete által kibocsátott számlakivonattal vagy igazolással. 
2.3.4. A költségvetésben a produceri költség – amely a tervezett összköltség maximum 5%-a lehet – és a rezsiköltség együttes összege nem lehet több a tervezett összköltség 15%-ánál. 
2.3.5. A ráfordításérték a tervezett összköltség maximum 10%-a lehet, és a támogatás terhére nem számolható el. 
2.3.6. Az állapotérték a tervezett összköltség maximum 10%-a lehet, és a támogatás terhére nem számolható el. 
2.3.7. A 2.3.4., 2.3.5. és 2.3.6. pontban rögzített korlátok az elszámolás során is érvényesek. 
2.3.8. A filmalkotás megvalósításának költségei között elszámolható a könyvvizsgáló megbízási díja. 
2.3.9. Nem számolhatóak el a pályázati dokumentáció összeállításával kapcsolatos költségek, valamint a pályázati díj. 
2.3.10. A filmalkotás részletes költségeinek keretére, azaz az állapotértékre, a közvetlen kifizetésekre, a tételes költségekre, a ráfordításértékre és a saját forrásra vonatkozóan a pályázó a pályázati kérelem űrlap mellékletét képező költségvetésben rögzíti az értékeket. Az állapotértéket és a saját forrást a 2.2.2 B) 9. és C) 1. pontok szerinti dokumentumok benyújtásával kell a pályázónak igazolnia. 
2.3.11. A Médiatanács az eljárás keretében a pályázó költségeit az azokat terhelő előzetesen felszámított általános forgalmi adó szempontjából a mindenkor hatályos adójogszabályokban foglaltak alapján veszi figyelembe. A kedvezményezett számára visszatérítésre kerülő átmeneti kiadások (biztosíték, levonható áfa) az összköltség részeként nem számolhatók el. 
2.3.12. A jelen támogatás elszámolásába más támogatásokból finanszírozott kifizetések számláinak, dokumentumainak, illetve bizonylatainak záradékolt összegei nem vonhatók be, a jelen támogatásból fedezett kifizetések számláinak, dokumentumainak, illetve bizonylatainak záradékolt összegei más támogatások felhasználásának igazolásához nem használhatók fel. 

3. A szinopszisok/pályázatok ellenőrzése és értékelése 
3.1. Ellenőrzés 
3.1.1. A szinopszis/pályázat teljességi feltételeknek való megfelelését (rovatok kitöltése és mellékletek csatolása) az ÁNYK-program, valamint az Alap elektronikus pályáztatási rendszere automatikusan ellenőrzi. A pályázóra, illetve a pályázatra vonatkozó érvényességi ellenőrzést az Alap a pályázat beküldésének napjára vonatkozóan az ÁPF III. fejezetének 15. pontjában foglaltaknak megfelelően végzi el. 
3.1.2. Amennyiben a pályázó a szinopszist/pályázatot az 1.4. pontban rögzített határidőig több alkalommal küldi el, úgy az Alap az elsőként befogadott szinopszist/pályázatot vizsgálja, a további változatok szinopszis esetén érdemi vizsgálatra alkalmatlannak, pályázat esetén érvénytelennek minősülnek. 
3.1.3. A szinopszis érdemi vizsgálatra alkalmas, amennyiben 
a) annak benyújtója az 1.5.1. a) vagy b) pontban rögzítetteknek megfelel, valamint 
b) a csatolt szinopszis megfelelő terjedelmű (a filmalkotás szinopszisa 2–4 oldal, oldalanként szóközökkel együtt hozzávetőleg 2.500 karakter, a rendezői koncepció maximum 1 oldal, vagyis szóközökkel együtt hozzávetőleg 2500 karakter), 
c) a csatolt szinopszist a rendező és a producer aláírta, 
d) a felhívás 1.5.3. pontjában rögzítetteknek megfelel, és 
e) az 1.4. pont szerinti határidőben érkezett be. 
3.1.4. A pályázatok esetében az ÁPF szerinti érvényességi ellenőrzésen túl az Alap vizsgálja, hogy a pályázó megfelel-e a felhívás 1.5.1. pontjában rögzített követelményeknek, valamint hogy az első bemutatást vállaló médiaszolgáltató megfelel-e a pályázati felhívás 1.1.2. pontjában foglalt rendelkezésnek, és nyilatkozata a médiaszolgáltató képviselője által aláírásra került-e. 
3.1.5. Az érvényességi feltételeknek nem megfelelő pályázatok kizárásáról az ÁPF III. fejezetének 15.4. pontjában rögzítetteknek megfelelően a Médiatanács dönt. 

3.2. A szinopszisok/pályázatok értékelése 
3.2.1. A Médiatanács a szinopszisok és a pályázatok értékelésére, bírálatára szakértőkből álló bizottságot kér fel. 
3.2.2. A bizottság összetétele a Mecenatúra Igazgatóság honlapján (http://mecenatura.mtva.hu) kerül közzétételre. 
3.2.3. A bizottság tagjai, a Ptk. Záró rendelkezések 8:1 § (1) 1. pontja szerinti közeli hozzátartozóik, valamint a tulajdonukban, illetve közeli hozzátartozójuk tulajdonában álló gazdasági társaságok a jelen eljárásban pályázóként nem indulhatnak, támogatásban nem részesülhetnek. 
3.2.4. A bizottság az eljárás első szakaszában kizárólag az érdemi vizsgálatra alkalmas szinopszisokat értékeli, és kiválasztja azokat, amelyeket 
a) a közszolgálati elvek és normák szerint tartalmasnak, értékesnek, valamint újító jellegűnek, 
b) színvonalasnak, megvalósíthatónak és közérdeklődésre számot tartónak, valamint 
c) televíziós bemutatásra alkalmasnak 

tart. 
3.2.5. A tartalmi értékelés mind az alkotói, mind a költségvetéssel összefüggő dokumentumok egyidejű és egymáshoz is viszonyított vizsgálatát, értékelését jelenti. 
3.2.6. A bizottság a pályázatok értékelése során vizsgálja, hogy: 
a) a tervezett filmalkotás megfelel-e a dokumentumfilm műfaji sajátosságainak, valamint a felhívás 1.1.3. pontjában rögzítetteknek, 
b) milyen mennyiségben és minőségben tervez a pályázó archív tartalmakat felhasználni, illetve fikciós elemeket beépíteni, 
c) mennyire eredeti a témaválasztás (ismeretlen, új vagy még sosem publikált téma feldolgozása), 
d) mennyire tekinthető eredetinek a megközelítésmód és az alkalmazni kívánt technikai megoldások, valamint a mozgóképi kivitelezés mennyire újszerű, egyedi, 
e) a filmalkotás nemzeti témák, illetve magyar vonatkozású külföldi témák feldolgozása-e, 
f) mennyire hangsúlyos a narráció szerepe, 
g) az alkotók milyen forrást, szakértői, szakirodalmi anyagot kívánnak felhasználni a filmalkotás elkészítéséhez, 
h) a filmalkotás megfelel-e az Mttv. 83.§-ában rögzített – a közszolgálati célú műsorszámokkal szemben elvárható – magas minőségi és szakmai követelményeknek, 
i) a pályázó szakmai felkészültsége, gyakorlata, eddigi tevékenysége alapján alkalmas-e a filmalkotás színvonalas megvalósítására, 
j) a megvalósuló filmalkotás milyen nézői fogadtatásra, nézettségre, illetve tetszésre számíthat, 
k) a filmalkotás alkalmas lesz-e az oktatásban segédanyagként való felhasználásra, illetve ismeretterjesztésre, 
l) külföldi terjesztésre alkalmas-e, 
m) a költségvetés adatai, annak összeállítása, tervezése konzisztens, reális és pénzügyileg megalapozott-e, különös tekintettel a saját forrás igazolására, 
n) az eljárás harmadik szakaszában benyújtott pályázat összhangban van-e első szakaszban benyújtott szinopszissal és a konzultáción elhangzottakkal, valamint 
o) összességében a csatolt dokumentumok alapján szakmailag és minőségileg is értékes, kulturális értéket hordozó filmalkotás jön-e létre. 
3.2.7. Előnyben részesül az értékelés során az a pályázó, aki vállalja, hogy 
a) elkészíti a filmalkotás angol nyelvű vagy angol feliratos fesztiválszereplésre alkalmas kópiáját is, 
b) elkészíti a filmalkotás akadálymentesített változatát (feliratozás és/vagy jeltolmács segítségével), 
c) többfajta archív tartalomtípust egymásra építve és egymással párhuzamosan alkalmaz, 
d) a megváltozott televíziós szokásokhoz alkalmazkodó látványelemekkel egészíti ki a filmalkotást (pl. infotainment, visual effect, CGI stb.), 
e) nagy történelmi évfordulókkal kapcsolatos, illetve aktuális témát dolgoz fel, 
f) vallások és más világnézeti meggyőződések közéleti szerepével, az egyházak és az állam viszonyával, vallási alapú konfliktusokkal kapcsolatos – forrásgazdag – témát dolgoz fel, 
g) személyes, emberi sorsokat, a civil „kisember” sorsának és a történelemnek az analógiáját dolgozza fel, 
h) valamely magyarországi országos, körzeti, illetve helyi lineáris audiovizuális médiaszolgáltatótól mint második bemutatást vállaló médiaszolgáltatótól is benyújt bemutatási szándéknyilatkozatot, 
i) vállalja, hogy a NAVA gyűjteményében szabadon elérhető műsorszámként publikálja a filmalkotást. 
3.2.8. A bizottság a támogatással megvalósított filmalkotásokat megtekinti és véleményezi a tekintetben, hogy valóban megfelelnek-e az Mttv. 83. §-ában meghatározott közszolgálati céloknak, továbbá a Közszolgálati Kódexben rögzített minőségi elvárásoknak, elveknek és színvonalnak, valamint a pályázatban vállalt, és a támogatási szerződésben rögzített követelményeknek. 

4. A támogatási szerződés és a teljesítés ellenőrzése 
4.1. A támogatási szerződés és a támogatás folyósítása 
4.1.1. A kedvezményezettekkel az Alap a Médiatanács felhatalmazásával, az általa elfogadott és a Mecenatúra Igazgatóság honlapján nyilvánosságra hozott formaszerződést köti meg. 
4.1.2. A támogatási szerződés megkötéséhez teljesítendő feltételeket az ÁPF IV. fejezet 18. pontja, a szerződésre vonatkozó szabályokat az ÁPF IV. fejezet 19. pontja tartalmazza. 
4.1.3. Együttes határon túli pályázó esetében az ÁPF IV. fejezet 18. pontja f) alpontjának rendelkezései a pénzügyi lebonyolítóra is vonatkozik. 
4.1.4. A jelen eljárásban a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által bejegyzett könyvvizsgáló alkalmazása kötelező, és a felkért könyvvizsgáló nem lehet azonos a pályázó könyvvizsgálatát végző személlyel, illetve társasággal. 

4.1.5. A kedvezményezett a támogatási szerződés aláírását megelőzően köteles átadni az Alapnak a szerződés részét és mellékletét képező könyvvizsgálói nyilatkozatot, amely szerint a filmalkotás pénzügyi elszámolásának ellenőrzését a könyvvizsgáló erre vonatkozó szerződés alapján látja el. 
4.1.6. A támogatási szerződés megkötésekor a kedvezményezett az ÁPF VI. fejezetének 26. pontja alapján köteles nyilatkozni a közszolgáltatások ellentételezésére vonatkozó szabályoknak való megfelelésről. 
4.1.7. A támogatási szerződés megkötésére a Médiatanács kedvezményezettekről szóló döntését követő 30. napig van lehetőség. Amennyiben a kedvezményezett neki felróható okból e határidőig a támogatási szerződést nem köti meg, úgy őt a Médiatanács a szerződés megkötésének szándékától elállónak tekinti, és szerződési ajánlatát visszavonja. 
4.1.8. A kedvezményezett köteles a támogatás tényének feltüntetésére a támogatási szerződés rendelkezéseinek megfelelően. 
4.1.9. A kedvezményezett a támogatási szerződés hatálya alatt mindvégig köteles a filmalkotás megvalósításával összefüggő valamennyi pénzáramlást egyértelműen és azonosíthatóan kezelni, figyelemmel az ÁPF VI. fejezetének 26. pontjára. 
4.1.10. A támogatott filmalkotás elkészítésébe koprodukciós partner bevonható. A közszolgálati médiaszolgáltatók, valamint az MTVA koprodukciós partnerek nem lehetnek. A koprodukciós partner bevonására vonatkozó eljárási rendet a támogatási szerződés tartalmazza. 
4.1.11. A támogatási szerződés a „Kedvezményezett jogai és kötelezettségei” cím alatt rögzíti és részletezi a kedvezményezettet, illetve a pénzügyi lebonyolítót terhelő 
valamennyi, a támogatással és a filmalkotás elkészítésével kapcsolatos kötelezettséget. 
4.1.12. Az Alap a támogatást annak legfeljebb 80%-áig előfinanszírozásként, a fennmaradó összeget – a beszámoló függvényében – utófinanszírozásként folyósítja, a pályázati kérelem űrlapon rögzített támogatást fogadó bankszámlaszámra. Gazdasági társaság esetében kizárólag a cégkivonatban rögzített valamely bankszámlaszám jelölhető meg támogatást fogadó számlaszámként. 
4.1.13. Az önálló határon túli pályázónak a támogatást fogadó számláját egy Magyarországon működő banknál kell vezetnie, és a Médiatanács által megítélt támogatás a gyártási tervhez igazítottan három részletben ütemezett elő- és utófinanszírozás formájában kerül folyósításra, melynek részletes szabályait a támogatási szerződés tartalmazza. 
4.1.14. A támogatás folyósításának feltételeit, határidejét a támogatási szerződés III. pontja rögzíti. 

4.2. A támogatás felhasználásának ellenőrzése 
4.2.1. A kedvezményezett köteles a támogatási cél megvalósulásáról beszámolót benyújtani a támogatási szerződésben rögzítettek szerint. A filmalkotás megvalósulásáról szóló beszámoló űrlapot és annak mellékleteit – .pdf, .jpeg, .xlsx vagy .doc formátumban – Ügyfélkapun keresztül, a megvalósítási dokumentáció részét képező ÁNYK űrlapon kell beadni. A beszámoló részét képező adathordozókat postai úton vagy személyesen kell a beszámolási határidőig az Alaphoz eljuttatni. 
4.2.2. A beszámolási határidőt követően teljesített kifizetések a pályázati eljárás keretében nem számolhatók el. 
4.2.3. A támogatási cél a jelen pályázati eljárás szempontjából megvalósult, ha a kedvezményezett a filmalkotást a pályázati felhívásban előírt, a pályázati kérelemben vállalt, és a Médiatanács által elismert adatoknak, a mellékletként benyújtott rendezői koncepcióban, a szinopszisban, illetve a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően elkészítette, és bemutatásra alkalmas formában az első bemutatásra szerződést kötött médiaszolgáltatónak átadta, a Pályázati Tükör elnevezésű online felületre a támogatási szerződésben rögzített feltöltési kötelezettségét teljesítette, valamint a támogatási szerződésben meghatározottak szerint beszámolóját az Alaphoz benyújtotta, melyet az Alap elfogadott. 

5. További tudnivalók 
5.1. Amennyiben a filmalkotás megvalósításához a pályázó közvetett támogatást is igénybe vesz, úgy felhívjuk figyelmét a következőkre: 
Közvetett támogatás abban az esetben vehető igénybe, amennyiben a kedvezményezett az Mktv. 14.§ (3) a) pontja alapján szerepel az Mktv. 28.§ (1) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és emellett – figyelemmel az Mktv. 14.§ (3) i) pontjára – a közvetett támogatás folyósításakor magyarországi telephellyel rendelkezik, és megfelel az Mktv. 12.§ (10) bekezdésében rögzített követelményeknek. 
A Nemzeti Filmiroda a pályázó jelen pályázati eljárásban támogatott filmalkotásának gyártására vonatkozóan határozatot hoz, melyben megállapítja annak támogatásra jogosultságát és kulturális követelményeknek való megfelelését. A Filmiroda felé a kedvezményezett csak az e határozatban rögzített gyártási időszakban keletkezett számlákat tudja elszámolni – az Mktv.-ben rögzített szabályok alapján. 
Közvetett támogatás igénybevétele esetén a pályázati dokumentáció részét képező költségvetési nyomtatvány egy, az Alap által ellenjegyzett példányát a kedvezményezett a támogatási szerződés megkötésekor – kérésére – visszakapja, és ezt nyújthatja be a Nemzeti Filmirodához. 
5.2. Az Alap a jelen pályázati eljárással összefüggő valamennyi közzétételi feladatát honlapján (http://mecenatura.mtva.hu) teljesíti. 
5.3. Az Alap a szinopszisok, illetve a pályázatok beküldésének határidejétől számított 8 napon belül tájékoztatást nyújt a határidőre beérkezett szinopszisok/pályázatok számáról és az igényelt támogatásról. A kedvezményezettekről és az eljárás lezárásáról a Médiatanács döntését követő 5 napon belül nyújt tájékoztatást. 
5.4. A kapcsolattartás részletes szabályait az ÁPF I. fejezetének 7.1. pontja tartalmazza. 
5.5. A pályázó a pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseit az eljárás harmadik szakaszának utolsó beadási napjáig, kizárólag a kerdesek@mecenatura.mtva.hu címre küldött levélben teheti fel. Az Alap legkésőbb 8 napon belül elektronikus levélben ad választ a pályázónak. 
5.6. A szerződésmódosítási, felülvizsgálati, illetve méltányossági kérelmek vonatkozásában az ÁPF V. fejezetében foglaltak az irányadóak. A kérelmeket cégszerűen aláírt példányban az info@mecenatura.mtva.hu címre kell megküldeni. 
5.7. A pályázó tudomásul veszi az ÁPF I. fejezet 6. pontjában rögzített adatkezelésre vonatkozó szabályokat. 
5.8. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések tekintetében a vonatkozó jogszabályok, valamint az ÁPF-ben foglaltak az irányadóak. 
5.9. A jelen felhívás és mellékletei az ÁPF-fel együtt értelmezendőek.
http://mecenatura.mtva.hu/index.php?p=downloads&parent=4893&m1=34

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag

Greenlight információ

Vegyél részt pályázatainkon és használd ki támogatásaink adta lehetőséget! Eszköz beszerzés, forrásteremtés, Weboldal  támogatás - PR lehetőség - Ingyen Adwords és Pénzbeli támogatások fejlesztésre, Hitelre, működésre...

JELENTKEZZ MOST!

Pályázataink során több millió forint értékben támogatjuk kedvezményezetteinket!

Nálunk nem szerencse kérdése a támogatás!

 

Köszönjük a regisztrációt. Meg kell erősítenie az e-mail címét!
Köszönjük, hogy minket választ! Legyen Ön a következő kedvezményezett!
Bezár
×
×
WordPress Popup

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a az Adatvédelmi irányelveket és a sütik -Cookie szabályzatban foglaltakat.

Bezárás