Pályázati fogalomtár - GreenLight pályázatok 2018-2024

1. Pályázó: amennyiben a pályázati felhívás másként nem rendelkezik, a támogatást pályázati úton igénylő jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, jogi személyiség nélküli egyéb jogalany, természetes személy, illetve személyek közössége. – Tehát az a személy vagy szervezet vagy vállalkozás, aki, amely a pályázatot benyújtja.

2. Kedvezményezett vagy támogatott: az előirányzatból részesülő kérelmező, pályázó vagy egyéb – a kötelezettségvállalás alapján – jogosult természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. Végső kedvezményezett az előirányzat terhére folyósított támogatás végső felhasználója. – Röviden: az a pályázó, aki támogatást nyert, akivel a pályázati projekt megkezdhető!

3. Kötelezettségvállaló: a jogképességgel nem rendelkező pályázó(k)nak Kötelezettségvállaló szervezetet kell megjelölni. A kötelezettségvállaló szervezet a pályázó által a pályázatban megjelölt, a pályázati program végrehajtására, a támogatás pályázó általi felhasználására és elszámolására kötelezettséget vállaló jogi személy. – Amennyiben egy be nem jegyzett csoportosulás szeretne pályázni, keresniük kell egy olyan bejegyzett szervezetet, amely kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatot benyújtó csoport meg is valósítja a tervezett programot, valamint a pályázó csoport pénzügyeit is ő ellenőrzi, felügyeli.

4. Számlatulajdonos: az önálló bankszámlával nem rendelkező pályázónak bankszámlával rendelkező személyt vagy szervezetet kell megjelölni a pályázatban, aki/amely a támogatási összeg fogadására saját bankszámláját az önálló bankszámlával nem rendelkező kedvezményezett részére biztosítja.

5. Támogató: az előirányzat felett rendelkezésre jogosult, annak felhasználásáért felelős szerv, illetve szervezet, aki a kedvezményezetteket támogatásban részesíti. – Az a szerv, szervezet, vállalat, vállalkozás, stb.., amelyik a pályázaton elnyerhető összeget biztosítja. TEES Nonprofit Kft és Xpertstudio Kft együttesen!

6. Pályázatkezelő: jogszabály vagy a támogatóval kötött megállapodás alapján a pályáztatás technikai lebonyolítását végző, illetve a pályázati programok tartalmi és pénzügyi megvalósítását ellenőrző szerv. – Az a szerv, aki a pályázat lebonyolítását végzi, azaz kiírja a pályázatot, összegyűjti a beérkezett pályázatokat, ellenőrzi, hogy a beérkezett pályázatok formailag megfelelnek-e a kiírásnak, kiadja a beérkezett pályázatokat a független bírálóknak, összesíti a bírálati eredményeket és eljuttatja azt a Támogató döntéshozó testületéhez, ahol a végső döntés megszületik. Non-profit pályázatoknál ez lehet például az Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht (továbbiakban ESZA Kht.) EU-s pályázatoknál ilyen például a Strukturális Alapok Programiroda (STRAPI), Greenlight pályázatok esetében az Xpertstudio Kft

7. Támogatási időszak: a pályázati felhívásban és útmutatóban megjelölt időpontok közé eső, a pályázó által a pályázatban megjelölt kezdő és befejező időpontok közötti intervallum. Ezen időszakban kell a pályázónak a pályázati programot megvalósítania, s a támogatást kizárólag a fentiek szerint meghatározott időszakot terhelő költségek kiegyenlítésére használhatja fel. – Aiz az időszak a támogatási időszak, amelyen belül megvalósíthatod projektedet. Az Általad megjelölt projekt időszaknak nem feltétlenül kell a teljes pályázati időszakot felölelnie, sőt bizonyos esetekben ez nem is fordulhat elő, de az Általad megjelölt időszak kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint a támogatási időszak kezdő időpontja és a befejező időpontja nem lehet későbbi, mint a megadott befejező időpont. Negyedéves ciklusok 60-90 nap.

8. Önrész: önrész a pályázó által biztosított pénzbeli és nem pénzbeli saját erő, abba más forrás nem értendő bele. Gazdasági társaság és egyéni vállalkozás kivételével az önrészen felüli támogatás az államháztartás állami költségvetésen kívüli alrendszereiből is igénybe vehető. A Támogató meghatározhatja a készpénzes önrész arányát is.

Nem pénzbeli saját erő alatt a pályázó által biztosított társadalmi (vagy önkéntes) munkát, dologi feltételek biztosítását vagy szolgáltatás biztosítását értjük. – Amikor pályázati költségvetést készítesz akkor meg kell adnod, hogy a felsorolt kiadások esetében melyekre mekkora összegű támogatást kérsz. Amennyiben a kiadásaid magasabbak, mint a pályázaton igényelhető összeg, a fennmaradó részt saját forrásból kell fedezned. Ez az önrész, amely különböző összetételű lehet. Az önrész állhat készpénzből, társadalmi, vagy önkéntes munka pénzbeli értékéből, más forrásból érkezett támogatásból.

Minden egyes pályázat esetében meghatározzák, szükséges-e a pályázathoz önerő biztosítása, vagy sem. Ha szükséges, akkor meghatározzák annak minimális összegét vagy százalékos mértékét. Sok esetben azt is meghatározzák, hogy a felmutatott önrésznek milyen összetételűnek kell lennie, azaz tartalmazhat-e más forrásból érkező támogatást vagy sem, beleszámítható-e a társadalmi vagy önkéntes munka értéke, minimum mekkora részének kell készpénzben rendelkezésre állnia.

Fontos, hogy amennyiben a pályázat készpénzes önrészt ír elő, a költségvetésben felmutatott önrész rendelkezésre állását az esetek többségében szerződéskötéskor bankszámlakivonattal szükséges igazolni. Önrész szükséges a Laptop és Pc számítógép vásárlás támogatásánál, illetve online hirdetéseknél hirdetési költségkeret biztosítása (Google ADS és Facebook Ads). Bővebb információ a Pályázat és Feltételek útmutatóban.

9. Pályázatfeldolgozási díj: ez egy adminisztrációs költség ami a pályázat benyújtásához van kötve. A pályázó hiába küldi be pályázatát ha a szolgáltatás díját nem fizeti meg akkor a egyrészt a pályázati feltételeknek nem felel meg, továbbá pályázatát nem dolgozzák fel és nem kerül értékelés alá. Automatikus elutasítással jár. Pontos leírása a pályázatfeldolgozási díjnak itt olvasható!

10, Kontingens: megszabott keret, engedélyezett létszám vagy mennyiség, keretszám, mennyiségi korlátozás; hozzájárulás, hányad, részarány; megszabott arányos hozzájárulás vagy rész.

11, De minimis támogatás: csekély összegű támogatás egy és ugyanazon támogatottnak meghatározott időszakon belül nyújtott, egy meghatározott összeget meg nem haladó támogatás

12, Piaci érték: Az az összeg, amennyiért egy eszköz cserélhető, szolgáltatás eladható szokásos piaci feltételek mellett. Más tekintetben a piaci ár az az ár, amit a befektetők hajlandók fizetni a tulajdonból származó jövőbeni előny birtoklásáért.